മികച്ചൊരു രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കൈത്താങ്ങാകുക

നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തുക

₹0 of ₹1 crore raised

കാർഷിക മേഖല

വിശാലമായ പാടങ്ങളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും പുഴകളും നദികളുമാണ് കേരളത്തിന്റെ സമ്പത്ത്. രാജ്യത്ത് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ പരിസ്ഥിതിയുള്ള സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് കേരളം. ഒരുകാലത്ത് നെല്ലറയായിരുന്നു കേരളം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നെല്ലിനും അരിക്കും തുടങ്ങി എല്ലാ വിളകൾക്കും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് മലയാളികൾ.

കാർഷിക മേഖല

DONATE NOW
₹0 of ₹60 lakh raised

മൽസ്യ വികസനം

കാർഷികമേഖലയ്ക്ക് പുത്തനുണർവ് പകർന്നു കൊണ്ട് കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന HIGH-TECH FARM/ CULTIVATION പ്രൊജക്റ്റിൽ “DREAM HIGHTECH FARM PVT. LTD” – ലേക്ക് പങ്കാളികളാകുവാൻ നിങ്ങൾക്കും അവസരം. സ്വയം പര്യാപ്ത കേരളം പ്രവാസികളിലൂടെ എന്ന ആശയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഒരു സുവർണ്ണാവസരം ഒരുക്കുന്നു . ഏതൊരാൾക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗവാക്കാകുവാൻ സാധിക്കും.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടൂക.

മൽസ്യ വികസനം

DONATE NOW